• truck Geen verzendkosten
  • helpdesk Helpdesk 7 dagen per week
  • achteraf betalen Bij ons kun je achteraf betalen

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
Stultiens Group, handelend onder Namenenzo.nl: de gebruiker van de algemene voorwaarden; 
Opdrachtgever: een wederpartij die een natuurlijke- of rechtspersoon is; 
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Namenenzo.nl en de opdrachtgever; 
Koop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een opdrachtgever (natuurlijke- of rechtspersoon, die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf).

Artikel 2. Algemeen 

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Namenenzo.nl en een opdrachtgever, waarop Namenenzo.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Namenenzo.nl, waarin voor de uitvoering derden betrokken dienen te worden. 

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De door Namenenzo.nl gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Namenenzo.nl is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW, inclusief verzendkosten binnen Nederland en België en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Namenenzo.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Namenenzo.nl anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Namenenzo.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen opdrachtgever en Namenenzo.nl

3.7 Kortingen, kortingscodes en cadeaubonnen die worden verstrekt, kunnen niet worden ingewisseld tegen contanten of cadeaubonnen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van ons aanbod op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst bestelling van de koper via onze website, per e-mail, per telefoon of per post.

4.2 Wij houden ons ten alle tijden het recht voor om een bestelling te weigeren zonder opgave van reden.

Artikel 5. Levering en levertijd

5.1 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf/magazijn hebben verlaten.

5.2 Namenenzo.nl zal overgaan tot levering aan de opdrachtgever wanneer de bankinstantie verkoper heeft bevestigd dat de betaling succesvol is uitgevoerd of wanneer de opdrachtgever heeft aangegeven te willen betalen met Betaal na ontvangst.

5.3 Namenenzo.nl is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), de wederpartij is in dit geval verplicht te betalen overeenkomstig de overeenkomst die Namenenzo.nl en de opdrachtgever zijn aangegaan. 

5.4 Namenenzo.nl is verplicht om uiterlijk binnen 30 dagen na het ontvangen van de betaling te leveren, tenzij door partijen een andere leveringstermijn is overeengekomen. 

5.5 Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever het recht om de koop onmiddellijk ongedaan te maken. 

5.6 Klant heeft 30 dagen na bestellen de tijd om aan te geven zijn of haar bestelling niet ontvangen te hebben. Na 30 dagen vervalt het recht op aanspraak

Artikel 6. Gebreken, foutieve leveringen en reclames

Let op: De producten van Namenenzo.nl zijn gepersonaliseerd en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Artikel 6.3 geeft aan niet gepersonaliseerde producten.

6.1 Gebreken dienen door de opdrachtgever onmiddellijk of tenminste binnen drie dagen na afgifte/oplevering van goederen/diensten/producten te worden meegedeeld aan Namenenzo.nl

6.2 Indien de opdrachtgever de in 6.1 gestelde voorschriften niet opvolgt, kan hij ten aanzien van Namenenzo.nl geen enkel recht meer geldend maken. 

6.3 Conform de wet 'Kopen op afstand' heeft de opdrachtgever het recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen. Gedurende deze periode heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om het geleverde product terug te sturen. In dit geval is de opdrachtgever de portokosten verschuldigd. Namenenzo.nl brengt binnen Nederland en België geen administratiekosten in rekening. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden zal door Namenenzo.nl binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug worden betaald. Dit herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de opdrachtgever zijn vervaardigd. Denk hierbij aan gepersonaliseerde producten.

6.4 Reclames ten aanzien van goederen en diensten die niet door Namenenzo.nl zelf tot stand gebracht zijn, zullen in behandeling genomen worden en er zal bemiddeld worden tussen de opdrachtgever en de aansprakelijk gestelde leverancier. Namenenzo.nl kan ten aanzien van deze goederen en diensten nimmer direct door de opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden.

6.5 De aansprakelijkheid van Namenenzo.nl reikt nooit verder dan de vervangingswaarde van het ondeugdelijke goed of de ondeugdelijke dienst, indien de opdrachtgever in staat is aan te tonen dat de fout aan Namenenzo.nl te wijten is. Namenenzo.nl zal in geval van aantoonbaar aansprakelijkheid een vervangende bestelling produceren en versturen. Namenenzo.nl kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vervolgschade.

6.6 Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen van kwaliteit, kleur, maat, indeling, lettergrootten of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren. Dit geldt ook voor o.a. knoesten in natuurproducten zoals steigerhout of boomschijven.

6.7 Reclames van de opdrachtgever op grond van dit artikel, laten zijn betalingsverplichtingen jegens Namenenzo.nl onverlet.

Artikel 7. Betaling/nakoming

7.1 Betaling dient voor levering plaats te vinden en kan op meerdere wijzen geschieden: betaling vooraf middels bank/giro, Visa, Eurocard/Mastercard, iDEAL, PayPal of betaal na ontvangst.

7.2 In geval betaling op een andere wijze geschiedt dan contant, wordt de betaling pas als verricht beschouwd wanneer Namenenzo.nl van haar bank bericht van betaling heeft ontvangen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Namenenzo.nl, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke koper of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

8.2 Onverminderd het vorenstaande is Namenenzo.nl in ieder geval nimmer aansprakelijk:
a: wegens niet, of niet tijdige levering;
b: voor gegevens in website, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
c: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht);
d: indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
e: voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
f: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.

Artikel 9. Annulering

9.1 Bij annulering door de opdrachtgever is de volledige koopprijs verschuldigd indien de order het productieproces is ingegaan.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Namenenzo.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Namenenzo.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Namenenzo.nl of toeleveranciers worden daaronder begrepen.

10.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4 Voor zover Namenenzo.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Namenenzo.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Geschillen

11.1 Alle geschillen, waarbij inbegrepen die geschillen die slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Nederlandse rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 66725577 bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.