De grootste naambordjeswinkel van Nederland

0 item(s) - € 0,00
U hebt niets in uw winkelwagen.
  • Betaal veilig achteraf
  • Voor 16:00 uur besteld, morgen in huis
  • Gratis verzending

Artikel 1 DEFINITIES
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Namen enzo!: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Opdrachtgever: een wederpartij die een natuurlijke- of rechtspersoon is;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Namen enzo! en de opdrachtgever;
Koop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een opdrachtgever (natuurlijke- of rechtspersoon, die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf).

Artikel 2 ALGEMEEN
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Namen enzo! en een opdrachtgever, waarop Namen enzo! deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Namen enzo!, waarin voor de uitvoering derden betrokken dienen te worden.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De door Namen enzo! gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Namen enzo! is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW, inclusief verzendkosten binnen Nederland en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Namen enzo! daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Namen enzo! anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Namen enzo! niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.7 Kortingen en kortingscodes die worden verstrekt, kunnen niet worden ingewisseld tegen contanten of kadobonnen.

3.8 De slogen "elders uw naambord goedkoper, u ontvangt uw naambord gratis", geldt alleen indien het naambord qua materiaal en uitvoering 100% identiek is aan het door ons aangeboden naambord.


Artikel 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van ons aanbod op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van uw bestelling via onze website, per e-mail, per fax of per telefoon.

Artikel 5 LEVERING EN LEVERTIJD

5.1 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf/magazijn hebben verlaten.

5.2 Namen enzo! zal overgaan tot levering aan de opdrachtgever wanneer de bankinstantie ons heeft bevestigd dat de betaling succesvol is uitgevoerd of wanneer de opdrachtgever heeft aangegeven contant bij aflevering te willen betalen.

5.3 Namen enzo! is gerechtigd om ongevraagd onder rembours of aangetekend te leveren. Wanneer de opdrachtgever hiertoe geen opdracht heeft gegeven zullen de kosten daarvoor gedragen worden door Namen enzo!.

5.4 Namen enzo! is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), de wederpartij is in dit geval verplicht te betalen overeenkomstig de overeenkomst die Namen enzo! en de opdrachtgever zijn aangegaan.

5.5 Namen enzo! is verplicht om uiterlijk binnen 30 dagen na het ontvangen van de betaling te leveren, tenzij door partijen een andere leveringstermijn is overeengekomen.

5.6 Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever het recht om de koop onmiddellijk ongedaan te maken.

Artikel 6 TRANSPORT/RISICO
6.1
De verzending van de goederen geschiedt binnen Nederland franco en is voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 7 GEBREKEN, FOUTIEVE LEVERINGEN, RECLAMES
7.1 Gebreken dienen door de opdrachtgever onmiddellijk of tenminste binnen drie dagen na afgifte/oplevering van goederen/diensten/producten te worden meegedeeld aan Namen enzo!

7.2 Indien de opdrachtgever de in 7.1 gestelde voorschriften niet opvolgt, kan hij ten aanzien van Namen enzo! geen enkel recht meer geldend maken.

7.3 Conform de wet 'Kopen op afstand' heeft de opdrachtgever het recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen. Gedurende deze periode heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om het geleverde product terug te sturen. In dit geval is de opdrachtgever de portokosten verschuldigd. Namen enzo! brengt geen verzend- of administratiekosten in rekening. Indien de betaling reeds heeft plaasgevonden zal door Namen enzo! binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug worden betaald. Dit herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de opdrachtgever zijn vervaardigd.

7.4 Reclames ten aanzien van goederen en diensten die niet door Namen enzo! zelf tot stand gebracht zijn, zullen in behandeling genomen worden en er zal bemiddeld worden tussen de opdrachtgever en de aansprakelijk gestelde leverancier. Namen enzo! kan ten aanzien van deze goederen en diensten nimmer direct door de opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden.

7.5 De aansprakelijkheid van Namen enzo! reikt nooit verder dan de vervangingswaarde van het ondeugdelijke goed of de ondeugdelijke dienst, indien de opdrachtgever in staat is aan te tonen dat de fout aan Namen enzo! te wijten is. De opdrachtgever heeft de keuze creditering van de waarde te ontvangen dan wel herstel van het ondeugdelijke. Namen enzo! kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor vervolgschade.

7.6 Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen van kwaliteit, kleur, maat, indeling, lettergrootten of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

7.7 Reclames van de opdrachtgever op grond van dit artikel, laten zijn betalingsverplichtingen jegens Namen enzo! onverlet.

Artikel 8 BETALING/NAKOMING
8.1 Betaling dient voor levering plaats te vinden en kan op meerdere wijzen geschieden: betaling vooraf middels bank/giro, Visa, Eurocard/Mastercard, American Express, Diners Club, iDEAL of contant bij aflevering.

8.2 In geval betaling op een andere wijze geschiedt dan contant, wordt de betaling pas als verricht beschouwd wanneer Namen enzo! van haar bank bericht van betaling heeft ontvangen.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Namen enzo!, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke koper of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

9.2 Onverminderd het vorenstaande is Namen enzo! in ieder geval nimmer aansprakelijk:
a: wegens niet, of niet tijdige levering;
b: voor gegevens in website, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
c: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht);
d: indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
e: voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
f: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.

Artikel 10 ANNULERING
10.1 Bij annulering door de opdrachtgever is de volledige koopprijs verschuldigd indien de order het productieproces is ingegaan. Dit is het geval één dag nadat de opdracht is ontvangen door Namen enzo!

Artikel 11 OVERMACHT

11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Namen enzo! geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Namen enzo! niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Namen enzo! of toeleveranciers worden daaronder begrepen.

11.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.4 Voor zover Namen enzo! ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Namen enzo! gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 GESCHILLEN

12.1 Alle geschillen, waarbij inbegrepen die geschillen die slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Nederlandse rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT
13.1
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 61890839 bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.